Skip to content

PROSPERITET PODSTRANE – JEDINI CILJ

 

Kako biste opisali proteklu godinu rada?

Protekla godina bila je za nas iznimno bitna, budući je ovo bila godina izbora te su nam mještanke i mještani Općine Podstrana, još jedan put, iskazali povjerenje na čemu im, i ovim putem, zahvaljujem. Pred nama su nove četiri godine u kojima nastavljamo jednakim intenzitetom s najvažnijim projektima od kojih bih svakako istaknuo početak radova na uređenju obale od ušća Žrnovnice do sportske lučice Strožanac. Vrijednost radova je cca 18 milijuna kuna, a radovi bi trebali završiti do početka iduće turističke sezone. Za drugu fazu uređenja obale, od Lučice do hotela Lav, je kompletirana sva potrebna dokumentacija, u fazi smo apliciranja tog projekta na fondove. Uz ovaj kapitalni projekt Općine Podstrana, u planu su i brojni drugi projekti.

Koje biste projekte još izdvojili kao značajne, osim uređenja Obale?

Drugi veliki projekt je rekonstrukcija Poljičke ceste od Magistrale do kamenoloma. Vrijednost je oko 13 mil. kuna i zajednički je projekt Županijskih cesta, Općine Podstrana, HEP-a i Vodovoda. Za projekt je ishođena građevinska dozvola, a početak radova se očekuje tijekom 2018. godine. Poljička ulica je dio projekta rješavanja “crnih rupa” u prometu. Naime, Poljičkom ulicom prometuje preko 4 milijuna vozila godišnje, JEDINA je alternativa državnoj cesti D8 Split-Omiš, nema nogostupa, nema javne rasvjete, gusto je naseljeno područje s problemom vodoopskrbe, a i nalazi se u blizini OŠ Strožanac i OŠ Žrnovnica te nema niti jedno autobusno ugibalište. Realizacija projekta uključuje izgradnju nogostupa i autobusnih ugibališta, rekonstrukciju kolničke konstrukcije te rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture: javne rasvjete, odvodnje i energetske infrastrukture. Projektom dobivamo suvremenu prometnicu  širine kolnika 7 metara, nogostup duž cijele trase širine 2 metra, javnu rasvjetu, rješavanje problema vodoopskrbe, širenje kanalizacijske mreže, novu elektroenergetsku infrastrukturu, sigurnije priključke sporednih ulica te 6 autobusnih ugibališta.

U prošlom mandatu uloženi su značajni napori u objedinjavanje vlasništva na području Miljevca te su postignuti dogovori sa vlasnicima i otkupljeno je dodatnih 1.900 m2, a sve u svrhu izgradnje sportsko-rekreativnog centra Miljevac s pripadajućim sadržajima. Općina je trenutno upisani vlasnik nad 22.986 m2 od ukupno 23.130 m2, koliko se nalazi u cijelom obuhvatu (sukladno UPU-6), dok je u odnosu na preostalih 144 m2 pred Općinskim sudom u Splitu pokrenut postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom. Za pristupnu cestu ishođena je lokacijska dozvola, a projekt smo prijavili na Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te se nadamo sufinanciranju pripreme i izrade projektne i tehničke dokumentacije. Ovaj projekt izuzetno je bitan za Općinu jer je to zapravo bitka za prostor. Jasno je kako privatni projekti lakše zauzimaju prostore od onih javnih, stoga se javni projekti moraju nametnuti s obzirom da su ipak u interesu velike većine stanovnika. Komercijalizacija i sve veći trgovački centri nametnuli su mišljenje kako su upravo to javni prostori – dnevni boravci obitelji nekog naselja, umjesto da to mjesto zauzmu sportske dvorane, parkovi i društveni centri. Ovaj projekt otvara prostor stvaranju novih „dnevnih boravaka“ za naše mještane.

Postojeća  trasa  državne  ceste  D8  prolazi  kroz  Općinu  Podstrana  u  duljini  od  cca  8  km,  neposredno  blizu morske  obale  i kroz gusto  naseljeno  područje.  To  je dovelo  do  toga  da  je  cesta opterećena  brojnim  križanjima  u razini  koja  su  uglavnom  nepravilne  geometrije  i  bez  dodatnih  traka  za  lijeve  i  desne  skretače.  Nadalje,  tlocrtni elementi  su  često  neujednačeni,  vidljivost  je  nedovoljna,  a  cestom  se  odvija  gust  međugradski  i  prigradski  javni autobusni promet, bez adekvatnih autobusnih ugibališta i pješačkih staza. Sve prethodno navedeno uzrokuje nisku propusnu moć i prometnu sigurnost, ali i onemogućuje urbani i turistički razvoj Općine Podstrana. Prema    publikaciji    “Brojanje  prometa  na  cestama  RH”  za  2015.  godinu  u  izdanju  “Hrvatskih  cesta  d.o.o.” , najopterećeniji prometni brojač u Republici Hrvatskoj je brojač 5422 Stobreč. Tijekom  turističke sezone, navedena dionica paralizirana je do te mjere da se dužina od navedenih cca 8 km prelazi satima  u  dugim  i  nepreglednim  kolonama. Osim  problema  preopterećenosti  i  intenziteta  prometa  preko  D8  kroz Općinu Podstrana, kao dodatni i povezani problem nameće se pješački promet i to: nepostojanje nogostupa, nedovoljno  naglašeni  pješački  prijelazi, nepostojanje adekvatnih autobusnih stajališta te se stoga planira južni nogostup uz trasu državne ceste D8, kraj Hotela Lav. Uz ovaj projekt, u postupku smo rješavanja dokumentacije za još dva križanja: D8 sa Pavićevom i Starčevićevom te križanje D8 sa Kaštelančićevom ulicom. Za ove projekte smo već dobili lokacijsku dozvolu, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Realizacijom ovih radova na raskrižjima ( izgradnjom dodatne trake za sketanje) značajno će se rasteretiti promet kroz Podstranu.

U planu je i nadogradnja zgrade DVD-a u Podstrani za koji je ishođena građevinska dozvola, napravljen izvedbeni projekt, te je ovaj projekt vrijednosti 7.400.000,00 kuna prijavljen na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U postupku smo ishođenja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta, projekta vrijednog 4.600.000,00 kuna koji imamo namjeru prijaviti na natječaj preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za gradnju reciklažnih dvorišta. Također moram naglasiti da velike napore ulažemo u proširenje šumskih i protupožarnih putova.

Puno je toga u planu ili je započeto, ali sigurno ste dosta projekata i dovršili u protekloj godini?

Prošle godine završeni su brojni projekti od kojih bih, među najznačajnijima, istaknuo projekt na državnoj cesti D8 vrijedan ukupno 10 milijuna kuna, na kojemu smo surađivali sa Hrvatskim cestama, a  koji uključuje rekonstrukciju četiri raskrižja i autobusne stanice Mutogras. Osim toga, završeno je postavljanje led rasvjete na obalnom području, led rasvjete u ulici Gospe u Siti, kanalizacija u Bleiburškoj ulici, sportsko-rekreacijska zona uz Poljičku cestu, uređeno je područje ex kampa-Mutogras, završena je kanalizacija i asfaltiranje dijela naselja Duge njive, započeto je proširenje i rekonstrukcija raskrižja Zvonimirove i Hercegovačke ulice, restaurirana je crkva Bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije u Gornjoj Podstrani, što je trajalo ukupno tri godine, a preuređen je i prostor “stare čitovnice”.

Izgradnja komunalne infrastrukture jedna je od prioritetnih djelatnosti Općine, pa smo tako i tijekom 2017. godine, nastavili sa započetom izgradnjom kako slijedi:

1.Izgradnja  sustava odvodnje otpadnih voda  (dovršena je izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Duge Njive – Faza 2  duljine  oko 500 m, dovršena je  izgradnja  fekalne  kanalizacije u Bleiburškoj ulici duljine oko 350 m, dovršena  je izgradnja  fekalne kanalizacije i javne rasvjete dijela naselja Rastovac u duljini oko 400 m, u tijeku  je izgradnja fekalne kanalizacije i javne rasvjete u gornjem dijelu Ulice Put St. Sela, u tijeku je izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Duge Njive – Faza 3),

2.Izgradnja javne rasvjete (dovršena je  javna rasvjeta u Ulici Gospe u Siti u duljini oko 600 m, dovršena  je  javna rasvjeta na obalnom području u Mutograsu u duljini oko 800 m, izvršena je  rekonstrukcija dijela javne rasvjete primjenom LED svjetiljki),

3.Uređenje javnih površina i nerazvrstanih cesta (Popisan je ugovor i započeli su radovi  na Uređenju obalnog područja od ušća rijeke Žrnovnice do hotela Lav –Faza 2, u tijeku je rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke / Zvonimirove ulice, završena je sportsko-rekreativna zona uz Poljičku – pored rijeke Žrnovnice, dovršeni su radovi na uređenju knjižnice u prizemlju zgrade Općine, u tijeku je proširenje šumskih i protupožarnih putova)

Osim samih radova, bitno je ishoditi i svu potrebnu dokumentaciju. Je li bilo problema po tom pitanju?

 

Kako bi se planirani projekti realizirali, potrebno je prije svega ishoditi projektnu i tehničku dokumentaciju. Taj vrlo bitan, dugotrajan i mukotrpan proces, često je zanemaren. Ovom prilikom htio bih istaknuti kako naš Upravni odjel ulaže velike napore za izradu projektne dokumentacije. Taj napor vidljiv je i u činjenici da smo, u prvih šest mjeseci 2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:  ishođena je Izmjena građevinske  dozvole za Uređenje obalnog područja od ušća rijeke Žrnovnice do hotela Lav –Faza 2, ishođena je izmjena lokacijske dozvole za Regulaciju bujice Polača- škola, izrađen je Izvedbeni projekt  za  izgradnju fekalne kanalizacije u Bleiburškoj, izrađen je  Glavni  projekt  za  izgradnju fekalne kanalizacije Ulice Šćadin, izrađen je  Geodetski elaborat  izvedenog stanja nerazvrstanih cesta -3. Dio, izrađen je Izvedbeni  projekt za rekonstrukciju raskrižja Hercegovačka – Zvonimirova, dovršen  je Glavni projekt  za vodoopskrbni cjevovod za Gornju Podstranu i još niz projekata bitnih za našu Općinu.

 

Kako ste zadovoljni turističkom sezonom ove godine?

Mogu reći kako je ova sezona bila rekordna, čemu u prilog govori i činjenica da je, u razdoblju od 1. siječnja do 23. studenoga 2017. godine, na području općine Podstrana registrirano 627.608 noćenja i 123.147 dolaska, što predstavlja indeks rasta broja noćenja od gotovo 24% u odnosu na 2016. godinu. Također,u 2017. godini zabilježen je rast broja dolazaka od 15,5% u odnosu na 2016. godinu kad je, u istom razdoblju, registrirano 506.293 noćenja i 106.565 dolazaka. Prosječno trajanje boravaka u danima bilo je 5,1 dana, a najveći broj dolazaka i noćenja prema državama ostvaruju Poljska, Njemačka, Ujedinjena Kraljevina, Norveška, Češka i Švedska.

Smatramo kako su ovakvi rezultati odraz kontinuiranog ulaganja Općine u turističku infrastrukturu: uređenje obale, šetnice i javne rasvjete. Ove godine završen je projekt vidikovca u Gornjoj Podstrani, Blue view koji predstavlja istovremeno spoj sporta i kulturne baštine u netaknutoj prirodi čime se znatno podigla kvaliteta javne cikloturističke infrastrukture. Velike nade polažemo u projekt Uređenja obale od ušća Žrnovnice do sportske lučice „Strožanac“ koji bi trebao rezultirati jačanjem konkurentnosti Općine Podstrana kao turističke destinacije, a time i  povećanjem ukupnog broja dolazaka turista.

Moram, također naglasiti, kako je općinska uprava odnosno upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove na raspolaganju za informiranje i pomoć iznajmljivačima prilikom prijave na natječaje Ministarstva i Splitsko-dalmatinske županije s ciljem podizanja razine turističke ponude.

Promicanje kulturne baštine Podstrane postignuto je kroz, sada već tradicionalni, program Podstranskog kulturnog ljeta koji je bio izuzetno opširan i vrlo dobro posjećen. Organizirana su bogata scenska, glazbena, zabavna i sportska događanja te pučke fešte i kulinarski susreti.

Kako Općina stoji s povlačenjem sredstava iz nacionalnih i EU fondova?

Što se tiče sufinanciranja iz EU fondova, prijavljujemo se redovito na sve natječaje u kojima zadovoljavamo kriterije. Trenutno imamo prijavljene projekte Izgradnje nerazvrstanih cesta i Rekonstrukciju DVD-a Podstrana preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projekt sportsko-rekreativnog centra Miljevac prijavili smo preko Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i javne ustanove RERA za sufinanciranje projektne i tehničke dokumentacije. U pripremi je prijava projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Otegotna nam je okolnost što Općina Podstrana spada u III. skupinu prema indeksu razvijenosti te, kao takvi, na većini natječaja ne spadamo u prioritetna područja za sufinanciranje. To nam je ograničavajući faktor i kod prijava na Nacionalne natječaje koje raspisuju Ministarstva. Ipak, odobrena su nam značajna sredstva za više projekata preko natječaja Ministarstava: Ministarstvo turizma nam je u 2017. godini odobrilo  141.000,00 kn za Izgradnju vidikovca Blue view u Gornjoj Podstrani, Ministarstvo regionalnog razvoja nam je sufinanciralo projekt Izgradnje dječjeg igrališta na Kalinama iznosom od 300.000,00 kn, a nama trenutno najvažnije je sufinanciranje Izgradnje II. Faze  obale budući je to financijski najzahtjevniji projekt :

– u 2017. godini odobreno nam je od Ministarstva turizma 1.000.000,00 kn za Izgradnju II. faze obale , a očekujemo da će nam isto toliko odobriti i u 2018. godini ( prijavili smo se i ove godine na natječaj).

– Ministarstvo regionalnog razvoja ja nam je odobrilo 850.000,00 kn za izgradnju oborinskih odvodnja (bujica) na obalnom području, a očekujemo i od Hrvatskih voda oko 450.000,00 kn za istu namjenu.

– Splitsko- dalmatinska županija nam je također odobrila 130.000,00 kn za izgradnju oborinske odvodnje na obali.

Bitno je spomenuti da smo  projekt Izgradnje obale, odnosno Izgradnje  šetnice i biciklističke staze u okviru projekta Izgradnje obale, prijavili i preko Aglomeracije grada Splita koje smo član tako da se nadamo da ćemo, i iz toga izvora, dobiti značajnija sredstva. Inače, Aglomeracija ima na raspolaganju oko 54.000.000 eura za projekte tako da očekujemo da bi, barem mali, dio tih sredstava  mogla dobiti i Općina Podstrana.

Također se prijavljujemo na sve natječaje koje tijekom godine raspisuje Splitsko-dalmatinska županija ( sufinanciranje nabave sadnog materijala, izgradnje zapuštenih poljskih putova, krčenje neobrađenog zemljišta, sufinanciranje projekata na pomorskom dobru i drugo). Županija nam, sukladno vlastitim mogućnostima, redovito izlazi u susret tako da smo vrlo zadovoljni međusobnom suradnjom.

Ima li novosti po pitanju ostvarivanja socijalnih prava?

Konstantno se radi na usavršavanju socijalnih pitanja te, sa zadovoljstvom, mogu ustvrditi kako smo osim već postojećih socijalnih prava, o kojima se naši mještani mogu informirati u Općinskoj upravi i na web stranicama Općine, uveli i neke novosti. Ove godine smo, osim osnovnoškolcima, odlučili i našim srednjoškolcima pomoći pri kupnji udžbenika tako da je Općina svima uplatila po 1.000,00 kn.  Za to smo osigurali rebalansom proračuna 460.000,00 kn. Također smo omogućili i našim umirovljenicima koji imaju mirovinu preko 4.000,00 kuna subvencionirane pokazne karte, što nije bilo moguće prije, a Korisnicima Zajamčene minimalne naknade osigurali smo besplatne pokazne karte.

Ulažemo maksimalno u izgradnju i opremanje dječjih igrališta na području Podstrane. Pored postojećih dječjih igrališta u Mutograsu, Petrićevu, Grljevcu te dva u Strožancu, krajem prošle godine izgrađeno je dječje igralište na Kalinama, a upravo je dovršeno i novo dječje igralište uz Poljičku cestu.

Ove godine smo sudjelovali u humanom projektu stambenog zbrinjavanja starije gospođe koja je bila nastanjena na požarom pogođenim prostorima, u bivšim barakama “Lavčevića”, pored kamenoloma. Sada svima poznata, 89-godišnja baka Zorka Biljak ima dostojanstven smještaj. Općina Podstrana završila je u rujnu kompletnu adaptaciju prostorije u bivšim barakama “Lavčevića”, a baka Zorku Biljak uselila se u kompletno uređen i nanovo adaptiran prostor. Projekt je financirala Općina Podstrana u suradnji sa županijom Splitsko – dalmatinskom, Splitsko – makarskom nadbiskupijom i gradom Splitom. Ovaj projekt samo je jedan u nizu projekata koji namjeravamo realizirati, te smo već dogovorili realizaciju još jednog projekta adaptacije stana za jednu potrebitu obitelj, nastanjenu također u bivšim barakama “Lavčevića”.

Što biste poručili našim mještanima za kraj ovog razgovora?

Pred nama je najradosniji kršćanski blagdan, Božić! Ovim putem, svim mještankama i mještanima Podstrane, želim čestit Božić te dobro zdravlje, obilje sreće i radosti u Novoj godini. Iskreno i od srca želim da nadolazeći blagdan bezbrižno proslavimo u toplini svojih domova, da jedni drugima budemo svjetlo i poticaj na ljubav, razumijevanje i međusobno uvažavanje. Podijelimo radost Božića sa svima, a posebno s onima koji su bolesni, napušteni, siromašni ili potrebiti.

Spremno i optimistično krenimo u Novu 2018. godinu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite na:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)